O nás

Organizace Elpida, zaměřená na vzdělávání seniorů, a Transitions, posilující nezávislost a profesionalitu investigativní žurnalistiky, spojily své síly a profesní expertízu, aby vytvořily přenositelné vzdělávací moduly pro místní organizace (knihovny, kluby, redakce aj.) v oblasti mediálního, digitálního a občanského vzdělávání seniorů a starších dospělých. Díky nové metodice a proškoleným lektorům projekt následně skrze tyto místní organizace posílí důvěru seniorů v kvalitní žurnalistiku a zvýší jejich mediální gramotnost a odolnost vůči manipulativnímu a dezinformačnímu působení..

Elpida

Elpida je nezisková vzdělávací a kulturní organizace, která se od roku 2002 stará o naplněný život aktivních seniorů. V Praze provozuje 2 centra s bohatým přednáškovým programem, výstavami a cvičením, vydává společenský čtvrtletník VITAL nejen pro seniory, vede dámský pěvecký sbor, pořádá festival Old’s Cool a stojí za projektem Ponožky od babičky. Na pomoc v krizových životních situacích seniorů či pečujících o seniory vede bezplatnou anonymní telefonickou Linku seniorů 800 200 007.

Transitions

Transitions (TOL) je nezisková organizace založená za účelem posílení profesionality, nezávislosti a vlivu zpravodajských médií v postkomunistických zemích Evropy a bývalého Sovětského svazu. Děláme to prostřednictvím kombinace žurnalistických a mediálních školicích programů a vydávání časopisu Transitions Online.

Active Citizens Fund

Cílem programu Active Citizens Fund je posílení občanské společnosti, aktivního občanství a zmocnění znevýhodněných skupin.

Občanská společnost je nezbytnou podmínkou fungující demokracie. Aby mohla svou roli zastávat, je třeba zapojit co nejvíce lidí do veřejného dění a do rozhodovacích procesů. Je třeba posílit transparentnost při správě věcí veřejných, zkvalitnit vzdělávání a mediální výchovu. Je třeba prosazovat dodržování lidských práv a zohledňovat potřeby znevýhodněných skupin. Přetrvávající výzvou je také zapojení mladých lidí. Stěžejní částí programu je rozdělení finančních prostředků formou různých typů grantů na podporu většího zapojení občanů a posílení znevýhodněných skupin, podporu efektivní spolupráce různých organizací, vzdělávání a prosazování lidských práv. To vše se záměrem zvýšit kapacity občanského sektoru a jeho udržitelnost.

Program Active Citizens Fund je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014 – 2021.
V České republice jej spravuje Konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut.

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #